Kuntavaalipäivän aamu, lippu salossa Mikael Agricolan kunniaksi, vaalihuoneistot juuri avautuneet. Monenlaisia ajatuksia risteilee mielessä. Tukholman tragedian haluaisi mieluummin unohtaa ja vakuuttaa itselleen ettei täällä tapahdu mitään vastaavaa. Ja vielä, emmehän me voi tehdä mitään tällaisen estämiseksi? Mutta kyllä me voimme.

Turvallisuuden tunne – mitä se merkitsee? Saavutammeko turvallisuuden rajoja sulkemalla, valvontaa lisäämällä, tuntemattomia karkottamalla? Vai suhtautumalla vieraisiinkin ihmisiin lähimmäisinä, luottamalla ja ansaitsemalla luottamus. Luottavaisuus kuulostaa ehkä lapselliselta nykymaailmassa, mutta esimerkit eri puolilla maailmaa, myös meillä, ovat osoittaneet kuinka luottamus vahvistaa ymmärrystä ja vähentää vihamielistä asennetta. Luottamusta voidaan käyttää myös väärin, mutta jos epäluottamus on ensimmäinen asenteemme, lopputuloksena voi olla asenteiden kiristyminen puolin ja toisin.

Kuntavaaliehdokkuus tuli osakseni ’pakon sanelemana’ – en voinut enää kieltäytyä vastuusta kun olen havainnut ja julkisesti osoittanut kotikuntani toiminnassa epäkohtia, jotka vaativat korjausta. Kunta on olemassa kuntalaisia, asukkaita varten. Siksi kunnan on toimittava asukkaiden parhaaksi. Ja valtuutettujen on harkittava päätösten vaikutusta koko kunnan kannalta, ei ainoastaan suppean äänestäjäkunnan etua ajaakseen.

Demokratia on vaikea laji. Demokratia ei ole sama asia kuin enemmistön valta. Vaikka demokratiassa päätökset tehdään enemmistön äänin, ei se tarkoita sitä että enemmistö voisi polkea vähemmistöön jääneiden oikeuksia.

Kunnissa valtuuston tehtävä on tehdä päätökset. Kunnanhallitus valmistelee ja esittelee asiat valtuuston päätettäväksi ja päätöksen jälkeen toimeenpanee ne. Kunnan viranhaltijat kunnanjohtajan johdolla tekevät päätöksiä varten tarvittavan valmistelun huomioimalla asioihin vaikuttavan lainsäädännön ja ottamalla selvää muista päätöksen perusteluun tarvittavista asioista. Yksi tärkeimmistä on selvittää asianosaisten näkemykset päätettävistä asioista, toinen on päätösten vaikuttavuuden arviointi.

Tilanteessa, jossa päätettävänä on kunnanhallitusta ja valtuustoa selvästi kahtia jakava päätösasia, kunnan viranhaltijoiden vastuu on erityisen suuri. Kunnanjohtajan esikuntineen on varmistettava, että myös toisen osapuolen kantaa tukevat asiat huomioidaan ja valmistellaan vähintään samalla huolellisuudella kuin kunnanjohtajan oman tai hallituksen enemmistön edustaman kannan puolesta puhuvat asiat. Valmistelun aikana esiin tulevat ja kuntalaisten esiin tuomat päätökseen vaikuttavat seikat samoin kuin päätöksen vaikutukset asianosaisiin, kuntalaisiin ja koko kunnan hyvinvointiin, talouteen ja tulevaisuuteen on arvioitava avoimesti jo hyvissä ajoin ennen päätösehdotuksen muotoilua.  Epämääräisiin ja puutteellisesti koottuihin perusteluihin tukeutuva päätös voi lopullisessa arviossa – kuntalaisten tarkastelussa – luhistua kuin korttitalo.

Kunnan demokraattinen päätösvalta tukeutuu luottamukseen. Valtuutettujen on voitava luottaa siihen, että päätösten valmistelu on tasapuolista ja kaikki asiaan vaikuttavat seikat huomioivaa. Jos kunnanhallitus tuo valtuustoon puutteellisesti valmistellun päätösehdotuksen, se on joko hylättävä tai palautettava uudelleen valmisteluun valtuuston toivomia lisäselvityksiä varten. Mikäli näin ei tapahdu, demokraattinen oikeusvaltio tarjoaa kuntalaisille vielä vaikutuskanavia, valitus oikeusistuimiin ja kantelu eduskunnan oikesasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Viranhaltijoiden epäillyistä rikkeistä virkatoimissa voi vielä lisäksi tehdä valituksen aluehallintovirastoon.

Tammelassa luottamus päätösten valmistelun tasapuolisuuteen on kuntalaisten keskuudessa heikentynyt valitettavalla tavalla. Kuntavaalissa onkin kysymys myös niin uusien kuin kokeneidenkin valtuutettujen herättämisestä vaatimaan asioiden valmistelulta tasapuolista ja kunnan kokonaisuutta palvelevaa otetta. Tammelan kunnan maine asukkaita houkuttelevana luontoarvoja ja kyläkulttuuria arvostavana kuntana on säilytettävä.

Tämä oli viimeinen vaalikirjoitukseni. Mutta luultavasti ei viimeinen Tammelan kunnan politiikkaa käsittelevä blogini.